Tag: Suleman Jato

OKOKOMAIKO

The name has its roots in Hausa language. ‘okoko aiko’ means one

Phenomenal Phenomenal